Disclaimer

Voor alle duidelijkheid wijst Stichting Plant een Olijfboom (hierna te noemen 'Plant een Olijfboom') je op het volgende ten aanzien van de website www.planteenolijfboom.nl:

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Plant een Olijfboom. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Plant een Olijfboom. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Plant een Olijfboom met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Plant een Olijfboom behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Plant een Olijfboom alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Plant een Olijfboom niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden.

Meningen in interviews zijn die van de geïnterviewde en niet noodzakelijkerwijs de mening van Plant een Olijfboom.

Eventuele (hyper)links in deze site kunnen leiden naar websites buiten het domein van Plant een Olijfboom. Deze zijn geen eigendom van Plant een Olijfboom, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Plant een Olijfboom. Hoewel Plant een Olijfboom uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Plant een Olijfboom worden onderhouden wordt afgewezen.

Plant een Olijfboom sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Plant een Olijfboom en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden. De gebruiker van de site mag de inhoud van de site niet vermenigvuldigen, doorsturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Stichting Plant een Olijfboom, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.